Project Description

This post is also available in: ไทย

ขอบพระคุณกองทัพเรือ และบริษัท UCS ที่ให้ความไว้วางใจทาง Drone Academy อบรมเรื่องการบินโดรน และ Anti Drone ณ. โอกาสนี้