Drone Startup

Drone

Overview Study Plan

              เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสร้างรายได้จาการนำโดรนไปใช้ในธุรกิจต่างๆ วางแผนรายรับรายได้จ่ายใน 1 ปี ตลอดจนลงมือปฏิบัติในการประกอบโดรนและบินโดรนแบบต่างๆในภาคสนาม

  • Day 1

– Indoor Lab: Flight Simulator

– Indoor Lab: Drone Maker for Adult/kid

– Outdoor Lab: Outdoor Drone Pilot

– Outdoor Lab: Outdoor Micro Drone Racing

  • Day 2

– Possible drone biz

– How to start Drone Agriculture

– How to start Drone Repair

– How to start drone for aerial photography

– How to start drone mapping

– How to start drone for pollution detection

– How to start drone for traffic inspection

– How to start drone product reseller

– How to start drone training biz

– Cash flow planning, SWOT analysis

– Indoor Lab: Indoor Drone Pilot, Drone Maker for kid

  • Duration : 09.30 – 17.30