Drone for Plant Analysis

หลักสูตร Drone For Inspection for Plant Analysis มีรายละเอียดดังนี้

               หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืชและการประยุกต์ใช้งานในสวนผลไม้ แปลงปลูกพืช และพื้นที่เพาะปลูกอื่น ๆ ทั้งนี้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Drone และซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ดัชนีพืชอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้หลักสูตรนี้

Day1

1. แนวคิดพื้นฐาน

 • การเข้าใจความสำคัญของการใช้งาน Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช
 • การเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจสอบดัชนีพืชอื่น ๆ

2. พื้นฐานการใช้ Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช

 • การเลือกและใช้ Drone ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบดัชนีพืช
 • การปรับแต่งสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานของ Drone
 • การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการสำรวจดัชนีพืชบน Drone

3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ดัชนีพืช
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่าง ๆ

4. การวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีพืช

 • การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีพืช
 • การอธิบายและอธิบายผลของการวิเคราะห์ดัชนีพืช

5. การประยุกต์ใช้งาน

 • การประยุกต์ใช้งาน Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืชในสวนผลไม้ แปลงปลูกพืช และพื้นที่เพาะปลูกอื่น ๆ
 • การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบดัชนีพืชโดยใช้ Drone


Day2

1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องและการแก้ไข

 • การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช
 • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

2. การจัดการข้อมูล

 • การจัดการและบริหารจัดการข้อมูลดัชนีพืช
 • การเก็บรักษาและแบ่งปันข้อมูลดัชนีพืช

3. การดำเนินการอย่างปลอดภัย

 • การจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช

4. ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา

 • การระบุข้อจำกัดในการใช้งาน Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช
 • แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบดัชนีพืชโดยใช้ Drone

5. การประเมินผล

 • การประเมินผลของการใช้ Drone ในการตรวจสอบดัชนีพืช
 • การวิเคราะห์ผลการใช้งานและแนวทางการปรับปรุง