Spacecraft Design & NASA Space App
(หลักสูตรอบรมการสร้างจรวดและอากาศยานพื้นฐาน)

            ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอวกาศใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Starlink ส่งสัญญาณ Internet ให้ใช้แบบไร้สาย แม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก ป่าเขา ทะเลต่างๆ รวมถึงการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศมหาอำนาจ เช่นอเมริกา, จีน ก็ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมให้เยาวชนไทย เข้ามาศึกษาด้านมากขึ้น เรื่อยๆย่อมเป็นการ สร้างอนาคตให้กับประเทศ อีกทางหนึ่ง เพราะไม่แน่ว่า ความฝันเล็กๆ ด้านอวกาศของบุตรหลานท่าน อาจจะกลายเป็น อาชีพที่เป็น ที่ต้องการขออนาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้

      ด้วยเหตุนี้หลักสูตรดังกล่าวจึงเน้น ให้ความรู้ พร้อมไปความสนุก ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง  ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศได้แล้ว และไม่บ่อยนักที่ความรู้ที่ ได้เรียนเหล่านี้ จะมีเวทีในการแสดงความสามารถ และแข่งขันกันในระดับประเทศและระดับโลก ทาง Drone Academy Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้ามาร่วมก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน กับการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักในหลักสูตร

วัตถุประสงค์

– เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างยานอวกาศด้วย Space Craft Design App

– เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันโครงการด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศ NASA Space Apps Program

หัวข้อการเรียนรู้

1. ภาพรวมของ Space Craft Design App (30 นาที)

   – แนะนำเกมและองค์ประกอบต่างๆ

   – อธิบายหลักการทำงานและกฎทางฟิสิกส์ที่ใช้

2. การออกแบบและสร้างยานอวกาศ (2 ชั่วโมง)

   – เลือกใช้ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ ตัวเรือ ปีก และคาน

   – คำนวณแรงผลักดัน น้ำหนัก และการสูญเสียแรงต้าน

   – ออกแบบวิธีการปล่อยยานในระยะต่างๆ

3. การวางแผนและดำเนินภารกิจ (1.5 ชั่วโมง)

   – กำหนดเป้าหมายและขั้นตอนของภารกิจ

   – คำนวณการใช้เชื้อเพลิงและการควบคุมทิศทาง

   – จำลองและทดสอบแผนการบิน

4. การเชื่อมโยงกับ NASA Space Apps Program (1 ชั่วโมง)

   – แนะนำโครงการ NASA Space Apps Program

   – วิเคราะห์ความท้าทายและหัวข้อในการแข่งขัน

   – อธิบายการประยุกต์ใช้ทักษะจากการเรียนรู้กับโครงการ

5. ฝึกปฏิบัติการออกแบบยานอวกาศ (3 ชั่วโมง)

   – ออกแบบและสร้างยานอวกาศตามสถานการณ์ที่กำหนด

   – จำลองและทดสอบการทำงานของยานอวกาศ

   – วิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลอง

   – นำเสนอและอภิปรายผลงาน

กิจกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

– ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนายานอวกาศในสถานการณ์ต่างๆ

– อภิปรายและวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจำลองและทดสอบ

– จัดกิจกรรมการแข่งขันภายในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ NASA Space Apps Program

การประเมินผล

– ผลงานการออกแบบและสร้างยานอวกาศที่มีประสิทธิภาพ

– การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

– ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายในชั้นเรียน

       หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างยานอวกาศด้วย Space Craft Design App เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ NASA Space Apps Program ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ

การต่อยอดความรู้

หลังจากสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในระหว่างการอบรม นำไปประยุกต์ใช้และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่น

  • SPACE YOUTH CHALLENGE
  • SPACE EXPERIMENT IDEAS CONTEST (SEIC)
  • KIBO ROBOT PROGRAMMING CHALLENGE (KIBO-RPC)