FPV Drone Racing

Course Outline (รายละเอียดหลักสูตร)

Day 1
Day 2

(หากเรียนวันที่ 1 มาก่อนข้ามไปเรียนหัวข้อที่ 5)

สนใจหลักสูตรอบรมสามารถสมัครได้ที่

ผลงานต่างๆ ของสถาบัน