Event

Home/All/Event

Drone Meeting Thailand

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้งานและสนใจโดรนเป็นจำนวนมากจึงเป็นการดีทีจะให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้งานได้รู้จัก กฎระเบียบการบินที่ถูกต้อง, เทคโนโลยีโดรนรุ่นต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้นำไปประยุกต์ใช้งาน และซ่อมปรับแก้ไขด้านต่างๆ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/dronemeetup2017

By |2020-07-07T04:19:36+07:00May 3rd, 2017|Event|0 Comments

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา Drone Academy Thailand ได้รับใช้สังคมและประเทศ ส่งเสริมด้านกีฬาความรู้ต่างๆด้านโดรนมาโดยตลอด (ดังรายชื่อสื่อด้านล่างนี้) ขอขอบคุณสื่อผู้สนับสนุนและสมาชิกทุกท่านๆ

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา Drone Academy Thailand ได้รับใช้สังคมและประเทศ ส่งเสริมด้านกีฬาความรู้ต่างๆด้านโดรนมาโดยตลอด (ดังรายชื่อสื่อด้านล่างนี้) ขอขอบคุณสื่อผู้สนับสนุนและสมาชิกทุกท่านๆ สำหรับในปี 2017 [...]

By |2020-07-07T04:15:54+07:00January 15th, 2017|Event|0 Comments

Drone Academy Thailand is proudly to be part of International Drone Sports Committee. The professional group of people where we helping each other to make better drone sport. Here is the list of current member.

Drone Academy Thailand is proudly to be part of International [...]

By |2020-07-07T04:09:28+07:00February 7th, 2017|Event|0 Comments

Drone Academy Thailand เข้าร่วมพิธีลงนาม mou ในการแข่งขันกีฬาทางอากาศระหว่างประเทศ 2016 เกาหลี

Drone Academy Thailand เข้าร่วมพิธีลงนาม mou ในการแข่งขันกีฬาทางอากาศระหว่างประเทศ 2016 เกาหลี หมายเหตุ: ข่าวจากเว็บไซต์ญี่ปุ่น https://roboteer-tokyo.com/archives/7026

By |2020-07-07T04:17:14+07:00December 8th, 2016|Event|0 Comments