Drone Meeting Thailand

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้งานและสนใจโดรนเป็นจำนวนมากจึงเป็นการดีทีจะให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้งานได้รู้จัก กฎระเบียบการบินที่ถูกต้อง, เทคโนโลยีโดรนรุ่นต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้นำไปประยุกต์ใช้งาน และซ่อมปรับแก้ไขด้านต่างๆ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/dronemeetup2017