Drone for STEM Education
ผู้อำนวยการ Drone Academy Thailand รวมบรรยายให้ความรู้เรื่องโดรนในหัวข้อ Drone for STEM Education และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงาน Japan Drone 2017 Meetup ณ. กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น http://japan-drone-2017-meetup.peatix.com/ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอนวัตกรรมโดรนเพื่อการศึกษาของไทยให้ นานาประเทศได้รับเพื่อดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโดรนในประเทศไทยในอนาคต