Flipper Zero Screen

250.00฿

flipper zero screenเป็นตัวป้องกันหน้าจอสำหรับ Flipper Zero ทำด้วยกระจกนิรภัย
คุณภาพสูง จึงสามารถป้องกันหน้าจอจากรอยขีดข่วนและการกระแทกได้ และใช้เทคโนโลยี
การดูดซับอัตโนมัติแบบนาโนไฟฟ้าสถิต จึงสามารถติดตั้งได้ในแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น จึงง่ายต่อ
การใช้งาน
Category:

Description

flipper zero screenเป็นตัวป้องกันหน้าจอสำหรับ Flipper Zero ทำด้วยกระจกนิรภัยคุณภาพสูง 
จึงสามารถป้องกันหน้าจอจากรอยขีดข่วนและการกระแทกได้ และใช้เทคโนโลยีการดูดซับอัตโนมัติแบบ
นาโนไฟฟ้าสถิต จึงสามารถติดตั้งได้ในแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น จึงง่ายต่อการใช้งาน 

flipper zero screen ช่วยให้ Flipper Zero ภาพที่แสดงออกมามีคุณภาพที่สูงขึ้นและในด้าน
การสัมผัส ให้ความรู้สึกที่นุ่มสบาย จนแทบจะไม่รู้สึกการมีอยู่ของflipper zero screen
Go to Top